1. Organizator – Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Ekonomicznej 20.

 2. Promocja – ogólnopolska akcja promocyjna o nazwie „AP EXPERT 2020” skierowana do Uczestników i ich Reprezentantów, przeprowadzana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Okres trwania Promocji – od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

 4. Uczestnik – klient Organizatora, tj. Auto Partner SA, czyli osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupu produktów z oferty handlowej Auto Partner SA, przypisany jest do segmentu klientów „Warsztat” oraz posiada przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług z zakresu mechaniki samochodowej oraz zatrudnionego na etacie minimum jednego mechanika – Reprezentanta, bądź wykonuje działalność samodzielnie. Dopuszcza się uczestnictwo tylko jednego Reprezentanta Uczestnika, który musi być zatrudniony min. od 1 maja 2020 r. w warsztacie Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyżej określonych wymogów.

 5. Uczestnik dodatkowy – Uczestnik zaproszony przez Organizatora, spełniający indywidualnie ustalone przez Organizatora warunki.

 6. Uczestnik wyłączony z Dużego Finału Praktycznego – Uczestnik, który w poprzedniej edycji AP EXPERT (w 2019 roku) był finalistą Dużego Finału Praktycznego, tj. zajął miejsce od 1 do 5. Uczestnik ten może jednak brać udział w teście teoretycznym oraz Małym Finale Praktycznym Wielkiego Finału AP EXPERT 2020. Wykluczenie to dotyczy również Uczestnika lub Reprezentanta Uczestnika, który do promocji AP EXPERT 2020 przystępuje pod inną firmą niż w poprzedniej edycji.

 7. Uczestnik Dużego i Małego Finału Praktycznego – uczestnikiem, który może przystąpić do Finału oraz otrzymać nagrody w ww. Finale jest osoba, która w wyznaczonym przez Organizatora czasie potwierdzi swój udział oraz stawi się jako Reprezentant w wyznaczonym dniu do wykonania zadań wskazanych przez Organizatora w Finale.
  W przypadku niepotwierdzenia przez Uczestnika udziału lub niestawienia się przez Uczestnika jako Reprezentanta w Finale, Organizator ma prawo zaprosić do Finału koleją osobę z listy, która uzyskała największą ilość punktów.

 8. Stanowisko do wykonywania usług z zakresu mechaniki samochodowej, o którym mowa w pkt. 4. niniejszego Regulaminu, musi posiadać przynajmniej jeden podnośnik samochodowy lub tzw. kanał przystosowany do wykonywania napraw mechanicznych. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyżej określonych wymogów.

 9. Reprezentant – przedstawiciel Uczestnika biorący udział w Promocji, będący w stałych stosunkach zatrudnienia względem Uczestnika. Dopuszcza się udział tylko i wyłącznie jednego Reprezentanta Uczestnika.

 10. Formularz – kwestionariusz zgłoszeniowy w formie elektronicznej, wypełniany przez Uczestnika na platformie www.apexpert.pl

 11. Konto – zindywidualizowane dla każdego Uczestnika miejsce gromadzenia punktów za zakupy towarów objętych Promocją oraz punktów za testy z wiedzy technicznej rozwiązane przez Reprezentanta Uczestnika lub samego Uczestnika.

 12. Towary objęte Promocją – produkty oferowane przez Organizatora w ramach Promocji. Promocją objęty jest asortyment części samochodowych następujących marek (z wyłączeniem urządzeń i sprzętu warsztatowego):

  a) Partnerów Tytularnych:
  • BOSCH [BOS, BOA]
  • MAXGEAR [MAX]
  • ZF [SAC, SAA, TRW, LMI]
  • QUARO [QUARO]

  b) Partnerów Głównych:
  • FEBI [FEB]
  • MANN [MAN]
  • HELLA [HEL]
  • VALEO [VAL]
  • VARTA AKU [VAR]
  • TEXTAR [TEX]
  • RYMEC [RMC]
  • MEYLE [MEY]
  • DELPHI [DLP]
  • SKF [SKF]
  • CONTI [CON]
  • NRF [NRF]
  • JAPANPARTS [JPA]
  • CASTROL [CAS]
  • MAGNETI MARELLI [MAG]
  • NK [NK]
  • SCHAEFFLER [INA, LUK, FAG, EVR]
  • FANFARO [OFA, OLD]
  • PHILIPS [PHI, NAR]
  • TOTAL [OTO]

  c) Partnerów Technicznych:
  • BILSTEIN [BIL]
  • MOTUL [OMT]
  • BLUE PRINT [BLP]
  • DAYCO [DAY]
  • AJUSA [AJU]
  • ROOKS [DRS]
  • OSRAM [OSR]

 13. Minimum zakupowe – poziom zakupów Towarów objętych Promocją wyznaczony dla jednego Uczestnika, który musi osiągnąć, aby sam Uczestnik lub jego Reprezentant mógł awansować do finału Promocji. Minimum zakupowe przypadające na jednego Uczestnika w okresie 01.02–31.07.2020 r. wynosi zależnie:
        • 90 000 zł netto – gdy udział procentowy zakupów na asortymencie MaXgear w całym obrocie jest niższy niż 20%,       • 70 000 zł netto – gdy udział procentowy zakupów na asortymencie MaXgear w całym obrocie jest wyższy lub równy 20%. Z zakupów towarów kwalifikowanych do realizacji minimum zakupowego wyłączone są urządzenia i sprzęt warsztatowy (nawet Partnerów akcji), czyli towary w ofercie przypisane do grupy asortymentowej 1003 oraz całej grupy produktowej 11. Wykluczenie to nie dotyczy towarów Partnera Technicznego ROOKS.

 14. Jednostka przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora to 1 punkt:
        a) Punkty przydzielane są za:
        • udzielenie poprawnej odpowiedzi na techniczne pytanie zawarte w teście on-line z wiedzy technicznej – 1 poprawna odpowiedź = 300 pkt,
        • zakup (włączając również minimum zakupowe) towarów objętych Promocją o wartości 1 zł netto, przy czym punkty są przeliczane w zależności od marki kupowanego towaru, według mnożników przedstawionych w pkt. 3 b) rozdz. IV.
        b) Zakup towarów naliczany jest na podstawie wystawionych Uczestnikowi faktur VAT lub dokumentów fiskalnych.
        c) Punkty tracą ważność w przypadku niespełnienia minimum zakupowego w okresie trwania pierwszego etapu Promocji (01.02–31.07.2020 r.).

 15. Login – indywidualne oznaczenie będące adresem e-mail Uczestnika, podawanym przez niego w formularzu rejestracyjnym, z którego może korzystać też Reprezentant Uczestnika.

 16. Hasło – ciąg znaków (cyfr lub małych i dużych liter alfabetu łacińskiego) generowany przez system rejestracyjny, wysyłany elektronicznie na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

 17. Ranking – klasyfikacja Uczestników w zależności od ilości zdobytych przez nich Punktów z testów wiedzy i zakupów, przy uwzględnieniu spełnienia warunku minimum zakupowego.

 18. Nagroda – każda nagroda, zarówno w formie rzeczowej, jak i usługi, która przyznawana jest Uczestnikowi za zajęte miejsce w Promocji. Może być zdobyta na rzecz Uczestnika przez jego Reprezentanta (jeżeli wyznaczy go Uczestnik). Kwestie rozliczeniowe za zdobyte nagrody pozostają między Uczestnikiem a Reprezentantem, ale to Uczestnik zdobywa nagrodę (rozdz. I pkt. 4).

 1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Promocji AP EXPERT 2020.

 2. Promocja polega na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności. Celem Promocji jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników i elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w tej grupie zawodowej.

 3. Promocja jest przeprowadzona na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Informacje na temat Promocji oraz treść Regulaminu, na podstawie którego będą prowadzone Eliminacje i Finał, będą udostępnione wszystkim na stronie www.apexpert.pl.

 1. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.

 2. Uczestnik biorący udział w Promocji AP EXPERT 2020 może wziąć również udział w promocji VIP TO TRIP 2020, jednak Uczestnikom, którzy biorą równocześnie udział w obu promocjach nie będą w VIP TO TRIP liczone zakupy w czerwcu i lipcu na markach, które wchodzą w skład asortymentu promocyjnego AP EXPERT. Pozostałe zakupy będą liczone bez zmian. Po zakończeniu promocji AP EXPERT, Uczestnikom będą liczone zakupy na pełnym asortymencie promocyjnym VIP TO TRIP.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa oraz odmowy zgody na uczestnictwo w Promocji.

 4. Przystąpienie do Promocji i udział w niej są całkowicie dobrowolne.

 5. Zgłoszenie udziału w Promocji wymaga złożenia oświadczeń dotyczących zapoznania z treścią Regulaminu promocji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją promocji AP EXPERT 2020.

 6. Zgłoszenie udziału w Promocji wymaga także udzielenia zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) na:
        a) przetwarzanie przez AUTO PARTNER SA danych osobowych podanych w treści formularza zgłoszeniowego do celów związanych z realizacją akcji promocyjnej AP EXPERT 2020;
        b) przetwarzanie przez AUTO PARTNER SA danych osobowych podanych w treści formularza zgłoszeniowego w celach marketingowych;
        c) przesyłanie przez AUTO PARTNER SA informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail;
        d) przesyłanie przez AUTO PARTNER SA informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.

 7. Udziału w evencie finałowym wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, jak również na nieodpłatne rozpowszechnianie przez AUTO PARTNER SA wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. Zezwolenie dotyczy fotografii lub materiału video przedstawiających daną osobę zarejestrowanych w trakcie trwania eventu finałowego i obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz za pośrednictwem prasy, jak również zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Zezwolenie dotyczy również zgody na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.

 8. Każda z udzielonych zgód, o których mowa powyżej, może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu odwołania zgody. Wycofanie którejkolwiek ze zgód jest jednoznaczne z wycofaniem uczestnictwa danej osoby w promocji AP EXPERT 2020.

 9. Nad przebiegiem Promocji czuwa jury wyłonione spośród pracowników Organizatora i jego Partnerów, dysponujących odpowiednią wiedzą.

 10. Warunki przystąpienia do Promocji:
        a) W Promocji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy lub Reprezentanci Uczestnika. Uczestnik zgłasza swój udział lub swojego Reprezentanta w Promocji wiedzy technicznej i praktycznej. Zakupów promocyjnego towaru dokonują Uczestnicy. Wyznaczenie Reprezentanta Uczestnika do rozwiązywania testów teoretycznych i praktycznych jest zobowiązujące od momentu rejestracji na platformie do końca trwania całej Promocji. Uczestnik nie może zmienić Reprezentanta w trakcie trwania Promocji, chyba że ze względu na szczególne okoliczności Organizator wyrazi na to zgodę.
        b) Uczestnicy muszą samodzielnie wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.apexpert.pl podając wszystkie niezbędne dane.
        c) Za pomocą loginu i przyznanego hasła do konta należy zalogować się w serwisie www.apexpert.pl, zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji i zaakceptować go, mając na uwadze, że przed przystąpieniem do Wielkiego Finału Uczestnicy lub Reprezentanci Uczestnika będą podpisywali Regulamin w formie papierowej/elektronicznej, a jego forma może się zmienić do dn. 11.09.2020 r.
        d) Można zarejestrować się również w późniejszym terminie niż start promocji i w takim przypadku obrót za zakup towarów będzie liczony od 01.02.2020 r., jednakże data rejestracji nie może przekroczyć dnia 30.04.2020 r. Rejestracja po 30.04.2020 r. będzie możliwa, ale punkty za obrót na towarach będą naliczone od 1.05. do 31.07.2020 r. Dodatkowo nie będzie możliwości rozwiązania wcześniejszych testów, za które przyznane były punkty dodatkowe.

 1. Promocja składa się z dwóch następujących etapów:
  a) Etap pierwszy – Eliminacje, od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., serwis internetowy www.apexpert.pl. Eliminacje polegają na odpowiedzi na pytania zawarte w 5 testach wiedzy on-line, opublikowanych na platformie, dostępnych po wcześniejszym zarejestrowaniu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia minimum dwóch testów wiedzy – jest to jedno z kryteriów niezbędnych do awansu do Wielkiego Finału.
  Terminy dostępności pięciu testów na platformie:
        • Test nr 1 – od 1 do 5 marca 2020 r.,
        • Test nr 2 – od 1 do 5 kwietnia 2020 r.,
        • Test nr 3 – od 1 do 6 maja 2020 r.,
        • Test nr 4 – od 1 do 5 czerwca 2020 r.
        • Test nr 5 – od 1 do 5 lipca 2020 r.
  Dodatkowo w trakcie eliminacji nagrodzonych zostanie łącznie 25 najlepszych Uczestników (5 Uczestników po każdym teście on-line) według kolejności kryteriów:
        1) największa ilość punktów zdobytych w danym teście,
        2) największa ilość punktów za zakup promowanego asortymentu,
        3) najszybszy sumaryczny czas odpowiedzi na pytania testowe.
  Nagrodami dla wyłonionych Uczestników będą narzędzia warsztatowe oraz dla zwycięzcy pierwszego miejsca każdego z testów dodatkowo – Specjalne Zaproszenie na Wielki Finał (aby wziąć udział w Wielkim Finale Uczestnik będzie zobowiązany jedynie do wykonania minimum zakupowego opisanego w pkt. 12 rozdz. I niniejszego regulaminu). Nagrody będą zróżnicowane w zależności od zdobytego miejsca. Nagrody za dane miejsce w teście będą prezentowane w mailingu oraz na platformie www.apexpert.pl. Uczestnik może wygrać nagrodę za miejsce od 1 do 5 tylko raz. W przypadku ponowienia wyniku, zostanie mu jedynie przyznana określona liczba punktów za test, a tym samym miejsce z nagrodą zostanie przekazane kolejnemu Uczestnikowi z listy.
  b) Etap drugi – Wielki Finał. Odbędzie się w dniach 11-13 września 2020 roku (piątek, sobota, niedziela) podczas eventu finałowego zorganizowanego w Serocku, w Hotelu Warszawianka wraz z noclegiem (Jachranka 77, 05-140 Serock). 125 najlepszych Uczestników lub Reprezentantów Uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów w etapie pierwszym (Eliminacjach) przystąpi do pisemnego testu teoretycznego, którego wyniki zadecydują o wejściu do Dużego Finału (miejsca 1 do 5) lub Małego Finału (miejsca 6 do 10), składającego się z testu praktycznego (5 zadań praktycznych w Dużym Finale i 5 zadań praktycznych w Małym Finale) przygotowanych przez Partnerów Tytularnych, Głównych i Technicznych. Do wyżej opisanego testu teoretycznego przystąpią również Uczestnicy, który otrzymają Specjalne Zaproszenie na Wielki Finał, przyznawane przez Organizatora Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu oraz formy odbywania się Wielkiego Finału, na który składać się będzie Finał Teoretyczny oraz Duży i Mały Finał Praktyczny. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Finału Teoretycznego w formie on-line w ustalonym terminie za pośrednictwem platformy www.apexpert.pl. W przypadku przeprowadzenia Finału Teoretycznego w formie on-line każdemu Uczestnikowi zostanie udostępniony test w jednym wyznaczonym dniu o konkretnej wyznaczonej godzinie. Test będzie widoczny dla wszystkich Uczestników w tym samym czasie wyłącznie przez 30 minut po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do platformy www.apexpert.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprawność sprzętu Uczestnika, na którym będzie rozwiązywał test oraz działanie jego internetu, za wszelkie inne zewnętrzne zakłócenia, w tym przerwy w dostawie prądu, a także inne okoliczności, w których rozwiązanie testu przez Uczestnika w wyznaczonym czasie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. W związku z powyższym Organizator nie przewiduje możliwości składania przez Uczestników reklamacji z ww. przyczyn oraz nie przewiduje możliwości powtarzania testu przez Uczestników. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wykonania testu osobiście. Duży i Mały Finał Praktyczny zostaną przeprowadzone fizycznie, przy osobistym udziale Uczestników lub ich Reprezentantów.

 2. W trakcie Eliminacji (etap 1) Uczestnicy dokonują zakupów Towarów objętych Promocją oraz rozwiązują (lub ich Reprezentanci) testy on-line z wiedzy technicznej. Zarówno za zakupy, jak i za testy Uczestnicy lub Reprezentanci Uczestników zbierają na swoich kontach punkty.
        a) Każdy zestaw testowy składa się z 15 losowo wybranych przez system z dostępnej puli pytań jednokrotnego wyboru. W każdym pytaniu będą do wyboru 4 odpowiedzi, tylko jedna odpowiedź będzie poprawna.
        b) Kolejność pytań w każdym teście jest losowa i może zmieniać się podczas kolejnych logowań Uczestnika lub Reprezentanta Uczestnika.
        c) Na rozwiązanie każdego pytania Uczestnik lub Reprezentant Uczestnika ma 60 sekund. Po wejściu w pytanie na platformie zaczyna się odliczanie czasu pozostałego na rozwiązanie każdego pytania. Jeżeli w trakcie rozwiązywania pytania Uczestnik lub Reprezentant Uczestnika wyloguje się, odpowiedź na dane pytanie nie zostanie zapamiętana, a możliwość ponownej odpowiedzi zostanie zablokowana.
        d) Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 15 pytań, Uczestnik lub Reprezentant Uczestnika klika przycisk „Zakończ test”.
        e) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia minimum dwóch testów wiedzy – jest to jedno z kryteriów niezbędnych do awansu do Wielkiego Finału.

 3. O awansie Uczestnika lub Reprezentanta Uczestnika do kolejnego etapu decyduje ilość punktów zebranych za zakupy i testy on-line, wypełnienie minimum dwóch testów wiedzy oraz spełnienie minimum zakupowego. Zakupy Towarów objętych Promocją przeliczane są na punkty Uczestnika lub jego Reprezentanta na podstawie dokumentów odnotowanych w systemie sprzedaży Auto Partner SA. Wartość zakupów na poszczególnych markach premiowana jest punktami wg poniższego schematu:
        • zakup Towarów Partnerów Tytularnych (wymienionych w pkt. 12 a, rozdz. I) – każdy wydany 1 zł na tych markach = 15 pkt,
        • zakup Towarów Partnerów Głównych (wymienionych w pkt. 12 b, rozdz. I) – każdy wydany 1 zł na tych markach = 7 pkt.
        • zakup Towarów Partnerów Technicznych (wymienionych w pkt. 12 c, rozdz. I) – każdy wydany 1 zł na tych markach = 3 pkt.
        • zakup Towarów pozostałych marek z oferty Auto Partner SA – każdy wydany 1 zł na pozostałych markach = 1 pkt.

 4. W przypadku uzyskania przez kilku Uczestników identycznych wyników punktowych (po testach i po podsumowaniu obrotów w czasie trwania etapu I), przy zachowaniu warunku minimum zakupowego, o awansie do kolejnego etapu zadecyduje data rejestracji w Promocji.

 5. Do drugiego etapu, podczas którego rozegrany zostanie Wielki Finał Promocji, kwalifikuje się 125 Uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w Eliminacjach Promocji (miejsca od 1 do 125 w Rankingu) oraz Uczestnicy, który otrzymają Specjalne Zaproszenie na Wielki Finał, przyznawane przez Organizatora Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia Uczestników Dodatkowych (pkt. 5 rozdz. I.).

 6. W Finale Promocji Uczestnicy lub Reprezentanci Uczestników rozwiązują teoretyczny test jednokrotnego wyboru, którego wyniki decydują o awansie do testu praktycznego. Test teoretyczny będzie zawierał 30 pytań, które należy rozwiązać w 30 minut. Do testu praktycznego awansuje 10 Uczestników lub Reprezentantów Uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki z testu teoretycznego wg klucza:
  Duży Finał (miejsca od 1 do 5 w teście) – z zachowaniem postanowień o Uczestniku wyłączonym z Dużego Finału Praktycznego opisanego w rozdz. I pkt. 6 oraz pkt. 7,
  Mały Finał (miejsca od 6 do 10 w teście).
  W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów w teście teoretycznym, kryterium decydującym będzie suma punktów za obrót oraz uzyskanych w pięciu testach eliminacyjnych na platformie, czyli miejsce w Rankingu. Jeżeli to kryterium nie wyłoni miejsca, kolejnym będzie data i godzina rejestracji na platformie www.apexpert.pl.

 7. Finaliści, zarówno w Dużym, jak i Małym Finale, rozwiązują po 5 zadań praktycznych przygotowanych przez Partnerów Promocji, na których rozwiązanie mają określoną ilość czasu, o której zostają poinformowani przed przystąpieniem do rozwiązania zadań. Wyniki zadań finałowych decydują o zajętym miejscu w Promocji oraz o rodzaju wygranych Nagród. Zadania będą oceniane w skali od 1 do 10 przez Przedstawicieli Partnerów Promocji. O miejscu decyduje suma punktów zdobytych w pięciu zadaniach praktycznych w Finale. Jeżeli suma punktów będzie taka sama dla kilku Uczestników lub Reprezentantów Uczestników, kolejnym kryterium decydującym o wyższym miejscu jest suma punktów zdobytych w teście teoretycznym. W przypadku braku rozstrzygnięcia, kolejnym kryterium jest miejsce zajęte w Eliminacjach, a kolejnym data i godzina rejestracji w Promocji.

 8. W chwili przystąpienia do udziału w Promocji Uczestnikowi zostaje przypisany login, będący adresem e-mail oraz hasło. Za ich pomocą Uczestnik lub Reprezentant Uczestnika może logować się w serwisie www.apexpert.pl i sprawdzać stan punktów swojego konta oraz miejsce w Rankingu.

 9. Na swoim koncie Uczestnik widzi stan punktów zdobytych za testy wiedzy technicznej oraz za zakupy Towarów objętych Promocją.

 10. Wartość zakupów zgromadzonych na kontach Uczestników będzie aktualizowana codziennie po godzinie 10:00, począwszy od 3 lutego 2020 r. i będzie obejmowała stan na dzień poprzedzający. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających podanie stanu zakupów obejmujących dzień poprzedni, Uczestnicy będą widzieli na platformie datę dnia uwzględnionego w wartości obrotu jako ostatni.

 11. W przypadku zwrotu Towarów objętych Promocją, których zakup został naliczony na kontach Uczestników, przy najbliższej aktualizacji wartości te zostaną odjęte z konta.

 12. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

 13. W przypadku wątpliwości Organizatora dotyczących prawidłowości korzystania z konta, może ono zostać zablokowane. W takim przypadku konto zostanie zablokowane aż do wyjaśnienia wątpliwości z zarejestrowanym Uczestnikiem.

 14. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych podanych w formularzu, w szczególności numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. O zmianach tych Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora na adres e-mail: apexpert@autopartner.com lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem AP EXPERT 2020.

 1. Nagrody w Promocji przeznaczone są dla Uczestników. Reprezentant Uczestnika może zdobyć nagrodę dla Uczestnika, który go wyznaczył. Wszelkie rozliczenia za zdobytą nagrodę pozostają między Uczestnikiem a Reprezentantem Uczestnika, ale Nagrodę otrzymuje firma.

 2. Lista Nagród zostanie ustalona i opublikowana w serwisie internetowym Organizatora www.apexpert.pl i może ulec zmianie do dnia 31.08.2020 r. Ich wartość rynkowa nie zmieni się.

 3. Nagrodą główną w Promocji jest nowy samochód osobowy Volkswagen T-CROSS, model z roku 2020 wraz z pakietem ubezpieczenia, którego zdjęcie poglądowe zostanie opublikowane w serwisie www.apexpert.pl. Zdobywca Nagrody Głównej zobowiązuje się do niesprzedawania jej przez okres 1 roku oraz do niezdejmowania naklejek reklamowych przez okres 1 roku od daty Wielkiego Finału.

 4. Dodatkowymi Nagrodami dla pozostałych finalistów Dużego i Małego Finału (miejsca od 2. do 5. w Dużym Finale oraz miejsca od 1. do 5. w Małym Finale) są upusty rabatowe AP o różnych wartościach, przeznaczone na zakup sprzętu wyposażenia warsztatowego, których zdjęcia poglądowe zostaną opublikowane w serwisie www.apexpert.pl. Upusty rabatowe AP wyrażone są w kwotach brutto – realizacja upustu na asortyment warsztatowy z oferty Auto Partner SA odbywa się wg cen zakupu danego klienta. Zdobywcy upustów rabatowych AP zobowiązują się do zakupienia wyposażenia warsztatowego marki Bosch za co najmniej 30% wartości otrzymanego upustu.

 5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

 6. Nagrody zostaną przydzielone Uczestnikom w dniu Wielkiego Finału, tj. 12.09.2020 r. i wydane do 14 dni od Finału, czyli do 26.09.2020 r. Organizator gwarantuje dostawę wygranego samochodu pod wskazany adres Uczestnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Nagrody odbywa się na koszt Organizatora i wchodzi w jej skład.

 7. Nagrody nie zostaną wydane Uczestnikom w przypadku stwierdzenia wystąpienia na dzień 31.08.2020 r. przeterminowanych zobowiązań Uczestnika wobec Organizatora. W momencie uregulowania zobowiązania Nagrody zostaną przekazane, chyba że nastąpi to po 01.01.2021 r., kiedy to Uczestnik traci prawo do Nagród.

 8. Zdjęcia Nagród użyte w kampanii reklamowej AP EXPERT 2020 są poglądowe i mogą się różnić w rzeczywistości.

 1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Promocji na prośbę Uczestnika. Uczestnik może zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z Promocją za pośrednictwem Przedstawiciela Organizatora w jego oddziałach lub pocztą elektroniczną na adres apexpert@autopartner.com

 2. Podstawową platformą informowania Uczestników o Promocji jest serwis www.apexpert.pl.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielania odpowiedzi na temat Promocji w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania zapytania.

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), przekazujemy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych w procesach związanych z realizacją promocji i eventu finałowego AP EXPERT 2020, dalej: promocja i event, przez AUTO PARTNER SA. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją, wskazującą m.in. cel, okres i sposób przetwarzania danych osobowych, a  także informacje o przysługujących w związku z tym prawach osób, których dane dotyczą.

 2. ADMINISTRATOREM, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dpo@autopartner.com.

 3. PaniPana dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celach:
  a) realizacji promocji i eventu w tym również w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Uczestników oraz realizacji PaniPana zobowiązań wynikających z udzielonych względem AUTO PARTNER SA oświadczeń;
  b) w celach reklamowych, promocyjnych oraz w celu marketingu bezpośredniego oferowanych przez AUTO PARTNER SA dóbr i usług,
  c) przesyłania przez AUTO PARTNER SA informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail;
  d) przesyłania przez AUTO PARTNER SA informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.

 4. PaniPana wizerunek zarejestrowany w trakcie trwania eventu będzie wykorzystywany zgodnie z treścią udzielonej przez PaniąPana zgody do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością przez AUTO PARTNER SA.

 5. Podstawę prawną przetwarzania PaniPana danych osobowych stanowi:
  a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie, w jakim podanie przez PaniąPana danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników eventu oraz realizacji wszelkich działań związanych z organizacją eventu.

 6. Przysługuje PaniPanu prawo do cofnięcia zgody (zgód) na przetwarzanie PaniPana danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie którejkolwiek ze zgód jest jednoznaczne z wycofaniem PaniPana uczestnictwa w promocji i evencie. Ponadto na podstawie przepisów RODO, oraz w uzasadnionych przez te przepisy przypadkach, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Jako Administrator przechowujemy Pani/Pana dane osobowe związane z organizacją eventu przez cały okres jego trwania, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich zobowiązań z niego wynikających. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w celach określonych w punkcie 3 lit. b-d oraz w punkcie 4. mogą być przetwarzane bezterminowo – do momentu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody. Ponadto dane osobowe dotyczące incydentów związanych z naruszeniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób lub mienia, przepisów wewnątrzzakładowych lub przepisów prawa, mogą być przetwarzane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 8. Dane, o których mowa powyżej, mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
  a) podmioty, którym dane osobowe są udostępniane w ramach realizacji promocji i eventu, np. podmioty zapewniające nocleg, obsługę foto-video itp.
  b) podmioty należące go grupy kapitałowej AUTO PARTNER – w ramach czynności związanych z prowadzoną działalnością;
  c) organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  d) podmioty, którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym, filiom franczyzowym itd.;
  e) organy lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 9. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez AUTO PARTNER może dojść do sytuacji, w której dane osobowe zostaną przekazane do Państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. W każdym przypadku takiego przekazania danych osobowych AUTO PARTNER zobowiązuje się dopilnować, by spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony;
  b) zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia oraz możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, a także skuteczne środki ochrony prawnej.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).

 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 24 godzin od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem serwisu www.apexpert.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Promocji oraz zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Promocji, w tym: utrzymywania się stanu epidemii w terminie realizacji Promocji, który może mieć wpływ na jej przebieg.

 3. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 4. Spory odnoszące się i wynikłe z Promocji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

 5. Wszyscy Uczestnicy Wielkiego Finału i eventu motoryzacyjnego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, instrukcji oraz wytycznych przekazywanych w trakcie trwania eventu przez jego organizatorów oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie poszczególnych atrakcji. Nieprzestrzeganie powyższych zasad wiązać się może z ryzykiem powstania zagrożenia dla zdrowia i życia, a także ryzykiem spowodowania szkód materialnych. Uczestnik, który spowoduje jakiekolwiek szkody w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, instrukcji oraz wytycznych ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za powstałe szkody.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Promocji Uczestnika lub Reprezentanta Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. W takim wypadku punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane, a konto zamknięte.

 7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora, w oddziałach oraz na platformie www.apexpert.pl.

 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.